Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook15/07/2024 03:24:17 
 
Rekrutacja 2021/2022
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
opłaty za obiady
Kontakt z intendentką pod numer 87 732 63 66
WPŁATA NA OBIADY ZA MARZEC WYNOSI :
Klasy: 1a i 3a- 28,00 zł
Klasy: 1b, 2a, 2b, 2c, 3b- 32,00 zł
92,00 ZŁ- 0
126,50 ZŁ- PRACOWNICY ( 92,00 ZŁ+34,50 ZŁ -OPŁATA STAŁA)

ZWROT ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2021
Na stronie głównej zamieszczono wniosek do pobrania, wypełnienia i wysłania na e-mail gosia.surazynska@o2.pl
Kontakt z intendentką pod nr 87 732 63 66Wpłaty na obiady proszę dokonywać do 10-ego każdego miesiąca.
Brak wpłaty w terminie,automatycznie wykreśla z listy żywieniowej!!!
( 10-ego obiad zostanie wydany za okazaniem dowodu wpłaty)

Od 01.01.2019 wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej wynosi 4,00 zł. za obiad

Karta którą należy wypełnić zapisując dziecko na obiady.

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Proszę o przyjęcie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( Imię i nazwisko dziecka)
Ucznia klasy*1……………………… o profilu *2……………………………………. rok urodzenia …………………..na obiady od dnia………………………………………………………………………..
Dane dziecka:
Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy do rodziców/ opiekunów prawnych……………………………………………………………………………………………
Adres e-mail rodziców/ opiekunów prawnych ……………………………………………………………………………………………………………..
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym( odpowiedzialność karna z art. 233 kodeksu karnego).
2. Opłaty za obiady będę regularnie uiszczać do 10-ego każdego miesiąca, przelewem na konto szkoły
PKO BP 62 1020 4724 0000 3102 0075 9977
3. W przypadku nieobecności na obiedzie przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do
liczby nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności osoby korzystającej z obiadu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Będę informować o nieobecności dziecka (osobiście u intendentki, telefonicznie na nr. 87 732 63 66 lub mailowo gosia.surazynska @o2.pl)
4. Odpisy za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek z punktu 2 i 3.
5. W przypadku niezgłoszenia absencji dziecka w wyżej wymienionym terminie nie będę ubiegać się o zwrot kosztów za wyżywienie za czas nieobecności.
6. Osoby zwlekające z opłatą w terminie zostaną skreślone z listy żywieniowej.
7. Osoby rezygnujące z obiadów powinny zgłosić ten fakt najpóźniej na 2 dni przed rezygnacją lub na koniec miesiąca w formie pisemnej u intendentki.
8. Posiłki wydawane są w dniach prowadzonych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w godzinach :
-uczniowie klas 0-III jedzą obiady w trakcie lekcji pod opieką wychowawcy klasy
- uczniowie klas IV-V jedzą obiady w trakcie I długiej przerwy o godzinie 10.35-10.50
-uczniowie klas VI-VII jedzą obiady w trakcie II długiej przerwy o godzinie 11.35-11.50
- uczniowie z klas GS i LO jedzą obiady w trakcie III długiej przerwy czyli o godzinie 12.35-12.50
Data…………… Podpis (rodzica, prawnego opiekuna)………………………………………………..

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez administratora
Zespołu Szkół Sportowych w Ełku , ul Suwalska 15 związanych z naborem i uczęszczaniem dziecka na obiady szkolne w roku szkolnym 2018/2019.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na odwrocie formularza, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Data…………………. Podpis………………………………………………………

*1klasa w której dziecko będzie uczęszczało na obiady *2 ogólna, piłka nożna, piłka siatkowaEłk 23-05-2018 roku


Klauzula informacyjna dotycząca Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL )
Informuję że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych w Ełku , 19-300 Ełk
Ul. Suwalska 15
Przedstawicielem Administratora jest Dorota Teresa Karpińska,
Tel: 87 732 63 70, e-mail: sekretariat@zss.elk.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL )
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można
się skontaktować poprzez e-mail : dane.osobowe.elk@gmail.com
Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.
Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ PROSZĘ WNOSIĆ DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA
UWAGA
OSOBY ZWLEKAJĄCE Z OPŁATĄ W TERMINIE, ZOSTANĄ SKREŚLONE Z LISTY ŻYWIENIOWEJ

UWAGA !
WPŁATY NA OBIADY TYLKO PRZELEWEM LUB PRZEKAZEM NA RACHUNEK
62 1020 4724 0000 3102 0075 9977
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.
Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi 4,00 zł.

Wpłat należy dokonywać do 10 każdego miesiąca.

Dzień wcześniej należy zgłaszać fakt rezygnacji z obiadu - w celu uzyskania odpisu za niespożyty obiad. Odpisy za niespożyty posiłek będą uwzględniane w następnym miesiącu.

Serdecznie zapraszamy
Matematyka
POLECAMY
Kluby i Stowarzyszenia

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoPTFPTF
Projekty w szkole
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

3152897 Unikalnych wizyt