BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
nazwa szkoły Zespół Szkół Sportowych
adres i siedziba ul. Suwalska 15, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, Polska
NIP 8481553112
REGON 790371285
telefon 87 732 63 70
e-mail sekretariat@zss.elk.pl
strona WWW zss.elk.pl
organ prowadzący Gmina Miasto Ełk
organ nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
rodzaj działalności kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie oddziałów zerowych, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego
podstawa utworzenia i działania Szkoła Podstawowa powstała ze Środków Społecznego Funduszu Odbudowy Szkół (1968). Na bazie szkoły podstawowej Uchwałą nr XLVII/361/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 r. założono Zespół Szkół Samorządowych w Ełku z Liceum Ogólnokształcącym i Szkołą Podstawową nr 6. Uchwałą nr XVII.153.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012 r. Szkołę Podstawową nr 6 przekształcono w Szkołę Podstawową Sportową nr 6. W dniu 12 listopada 2014 r., Uchwałą XLIX Rady Miasta Ełku, utworzono Gimnazjum Sportowe w Ełku.
organy szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
dyrektor mgr Dorota Karpińska
wicedyrektorzy mgr Joanna Kupidłowska
sekretarz szkoły mgr Emilia Pawlik
główna księgowa mgr Jadwiga Tafelska
intendentka Małgorzata Surażyńska
kierownik gospodarczy Andrzej Kozłowski
liczba osób zatrudnionych 81
liczba uczniów 584
liczba oddziałów 24
Struktury własności i majątek Szkoła utrzymywana jest ze środków organu prowadzącego. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Ełk. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością Gminy Miasta Ełk położoną przy ul. Suwalskiej 15. Dyrektor szkoły, na czas nieokreślony, sprawuje trwały zarząd nad nieruchomością gruntową położoną w Ełku przy ulicy Suwalskiej 15.
budżet Środki finansowe szkoły wydatkowane są na:
 • płace dla pracowników szkoły
 • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę
 • bieżące opłaty
 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych
 • zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw
 • zakup materiałów biurowych, druków szkolnych
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej
 • dokształcanie nauczycieli
prawo szkolne
dokumenty w formacie PDF
 • Statut Szkolny
 • Szkolny System Oceniania
 • Program wychowawczy
 • Program profilaktyki
 • Procedura przyjmowania skarg i wniosków
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń, dodatków i nagród
 • Regulamin wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
 • Regulamin wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
sprawy prowadzone przez szkołę:
 • kształcenie dzieci i młodzieży
 • prowadzenie zapisów do szkoły
 • ewidencja uczniów
 • wydawanie legitymacji uczniowskich
 • wydawanie zaświadczeń
 • przyjmowanie opłat
 • prowadzenie dokumentacji uczniów i pracowników szkoły dotyczącej ubezpieczenia
 • kierowanie wniosków do sądu rodzinnego
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań
 • prowadzenie dokumentów i archiwum dokumentów: dzienników zajęć, arkuszy ocen, protokołów Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców, akt pracowniczych
sprawozdanie finansowe za okres:
01.01.2018 - 31.12.2018
jednostkowe
dział 801 - oświata i wychowanie,
dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

bilans jednostki budżetowej

rachunek zysków i strat (wariant porównanwczy)

zestawienie zmian w funduszu jednostki

informacje dodatkowe

sprawozdanie finansowe za okres:
01.01.2019 - 31.12.2019
jednostkowe
dział 801 - oświata i wychowanie,
dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat (wariant porównanwczy),
zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacje dodatkowe

sprawozdanie finansowe za okres:
01.01.2020 - 31.12.2020
jednostkowe
dział 801 - oświata i wychowanie,
dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

bilans jednostki budżetowej

rachunek zysków i strat (wariant porównanwczy)

zestawienie zmian w funduszu jednostki

informacja dodatkowa

Utworzył, udostępnił i modyfikuje: Zygmunt Sikorski,
Copyrigt©Zespół Szkół Sportowych w Ełku